Algemene Voorwaarden


1.     Algemeen

1.1.  De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor trainings- en adviesopdrachten tussen Alting von Geusau Communicatie en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

1.2.  Alting von Geusau Communicatie acht zich verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die Alting von Geusau Communicatie, zowel in woord als geschrift, tijdens het uitvoeren van werkzaamheden bij de opdrachtgever onder ogen komt.

1.3.  Alting von Geusau Communicatie draagt er zorg voor dat over de inhoud van de opdrachten een duidelijke wilsovereenstemming bestaat en blijft bestaan tussen de opdrachtgever en Alting von Geusau Communicatie.

1.4.  In beginsel wordt het honorarium bepaald op grond van de aan de opdracht bestede arbeid en kosten. Het honorarium zal verwerkt zijn in de afgegeven prijsopgave.

1.5.  Als onderdeel van de kwaliteitsbewaking en -ondersteuning behoudt Alting von Geusau Communicatie het recht voor medewerkers van Alting von Geusau Communicatie, zonder kosten voor de opdrachtgever, als trainee bij trainingen en bij de uitvoering van advieswerkzaamheden te laten functioneren.

 

 

2.     Grondslag Offertes

2.1.  Offertes van Alting von Geusau Communicatie zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het onderzoek heeft verstrekt. Alting von Geusau Communicatie zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 

3.     Overeenkomsten

3.1.  Alle overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten door Alting von Geusau Communicatie komen tot stand door schriftelijke bevestiging van de opdracht door de opdrachtgever aan Alting von Geusau Communicatie Hiertoe worden ook fax – en e-mail berichten gerekend.

3.2.  In een eenmaal verzonden en ontvangen offerte mogen geen wijzigingen worden aangebracht. Door de opdrachtgever gestelde nadere voorwaarden of aanpassingen zullen, bij acceptatie daarvan door Alting von Geusau Communicatie, worden verwerkt in een nieuw uit te brengen offerte en door de opdrachtgever te ondertekenen opdrachtbevestiging, waarbij de eerder uitgebrachte offerte en de door de opdrachtgever te ondertekenen opdrachtbevestiging als vervallen dienen te worden beschouwd.

 

4.     Annulering

4.1.  In geval van annulering door een opdrachtgever van een overeengekomen adviesopdracht zal de werkelijk geïnvesteerde tijd in de opdracht in de eerste vier weken na de annuleringsdatum, door Alting von Geusau Communicatie in rekening worden gebracht.

4.2.  In geval van annulering van een overeengekomen trainings- of adviesopdracht gelden de volgende regelingen:

·                     Annulering tot 8 weken voor aanvangsdatum: 0% van het voor de training overeengekomen totaaltarief;

·                     Annulering tussen 4 en 8 weken voor aanvangsdatum: 50% van het voor de training overeengekomen totaaltarief;

·                     Annulering tussen 0 en 4 weken voor aanvangsdatum: 100% van het voor de training overeengekomen totaaltarief;

·                     Ongeacht het aantal weken waarbinnen de opdrachtgever een training annuleert, worden de al verrichte voorbereidingsactiviteiten in rekening gebracht;

·                     Annulering dient schriftelijk plaats te vinden. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel of de faxdatum.

4.3.  Bij annulering van de deelname aan een training met open inschrijving kan de opdrachtgever de oorspronkelijke deelnemer laten vervangen door een andere medewerker uit zijn organisatie.

4.4.  In geval van annulering van de deelname aan een training met open inschrijving gelden de volgende regelingen:

·                     Annulering tot 4 weken voor de aanvangsdatum: 0% van de aan de training gebonden kosten;

·                     Annulering tussen 2 tot 4 weken voor de aanvangsdatum: 50% van de aan de training gebonden kosten;

·                     Annulering binnen 2 weken voor de aanvangsdatum: 100% van de aan de training gebonden kosten inclusief de eventuele kosten van overnachting en diner van het eerste blok.

 

5.     Tarieven en kosten van de opdracht

5.1.  Trainingen
De kosten worden steeds berekend per dagdeel (=ochtend, middag of avond) of per uur. Dit dagdeel- of uurtarief kan halfjaarlijks worden aangepast. Het tarief wordt per opdracht vastgelegd in een opdrachtbevestiging. De kosten voor voorbereiding en uitvoering worden steeds berekend per dagdeel of aantal uren waarbij een minimaal van 4 uren geldt.

5.2.   Overige opdrachten
De kosten voor advieswerkzaamheden worden berekend per dagdeel (=ochtend, middag of avond) of per uur. Deze tarieven kunnen halfjaarlijks worden aangepast. Het tarief wordt per opdracht vastgelegd in een opdrachtbevestiging.


6.     Betalingsvoorwaarden

6.1.  Wijze en tijdstip van facturering geschiedt tweewekelijks mits in de overeenkomst met de opdrachtgever anders is bepaald en wordt vastgelegd in de opdrachtbevestiging, zowel bij trainingen als bij onderzoeks- en advieswerkzaamheden. Betaling van geleverde diensten dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Reclames tegen een declaratie dienen 
binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden ingediend.

6.2.  Indien Alting von Geusau Communicatie voor de invordering van achterstallige bedragen de diensten van derden inschakelen, is de opdrachtgever 
verplicht tot betaling van de buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente. Alle geschillen die tussen opdrachtgever en Alting von Geusau Communicatie mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

 

 7.     Intellectueel eigendom 

7.1.  Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het trainings-, of adviesresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Alting von Geusau Communicatie. Openbaarmaking kan daarom alleen geschieden na verkregen toestemming van Alting von Geusau Communicatie. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.


8.     Aansprakelijkheid

8.1.  Alting von Geusau Communicatie is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door het bureau van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Alting von Geusau Communicatie voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend.

 

9.     Overige bepalingen

9.1.   Indien tussen opdrachtgever en Alting von Geusau Communicatie een raamovereenkomst van toepassing is, gelden de in betreffende raamovereenkomst vermelde voorwaarden zover deze afwijken van de Algemene Voorwaarden.

 

10.            Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.